Algemene (betalings-)voorwaarden

Praktijk Solleveld » Algemene (betalings-)voorwaarden

Algemene (betalings-) voorwaarden van de Praktijk Solleveld, hierna te noemen ” de praktijk”.

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de praktijk met patiënten gesloten overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) inzake klinisch onderzoek en/of behandeling in de ruimste zin van het woord en voorts met betrekking tot het leveren van alle (andere) diensten en/of goederen of hulpmiddelen.

2. Enige afwijking van deze betalingsvoorwaarden is slechts van kracht indien de praktijk daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Niet of nog niet uitoefenen van een of meerdere op grond van deze betalingsvoorwaarden aan de praktijk toekomende rechten, leidt niet tot verval van deze rechten.

3. Betaling van de declaraties dient zodanig te geschieden dat uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum de praktijk de beschikking heeft gekregen over het factuurbedrag. Dit bij voorkeur door overschrijving middels de aan de factuur aangehechte acceptgiro of door storting op de op de factuur vermelde rekening van de praktijk.

4. De praktijk is, in gevallen dat daartoe naar haar oordeel duidelijke aanleiding bestaat, te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling door de patiënt te verlangen.

5. Door het enkele feit dat de praktijk op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft verkregen over het volledige bedrag van zijn factuur, is de debiteur zonder enige nadere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.

6. Voor rekening van de debiteur komen alle door de praktijk te maken kosten in verband met invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang de praktijk zelf met invordering bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten 10 % van de vordering met een minimum van € 45.-.

7. De praktijk behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor onderzoeken, behandelingen en/of begeleiding, etc. te wijzigen.

8. Door het enkele feit van achterstand in betaling door de debiteur zijn, ondanks enig andersluidend bedrag door enkele sommatie van de praktijk tot algehele betaling, ook alle overige door de debiteur aan de praktijk verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

9. Gemaakte afspraken die niet zijn/worden nagekomen dan wel niet 24 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch of per email zijn afgemeld, worden in rekening gebracht.

10. Op alle tussen de praktijk en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11. Ieder beroep op schuldvergelijking wordt uitgesloten.