Tarieven & Vergoedingen

Hieronder treft u de  kosten aan die in rekening worden gebracht voor consulten, medische onderzoeken, behandelingen en hulpmiddelen. 

Eerste consult Stoorveldonderzoeken Gebit- en Kaaksluiting

Voor het eerste consult wordt  anderhalf uur voor u gereserveerd.  In dit tijdsbestek kunt u verwachten dat – behalve bespreking van het OPG-beeldmateriaal – een uitgebreide intake plaatsvindt en op geleide van uw hulpvraag en diagnostische noodzaak,  direct het aanvullend onderzoek (kaaksluitingsanalyse) zal worden uitgevoerd. Voorts wordt door ons later een professioneel bevindingenverslag met een eerste therapeutisch stappenplan opgesteld. Het complete verslag inclusief therapievoorstel en bijlagen met verklarende woordenlijst, wordt u per gewone post toegestuurd. Het tarief voor dit uitgebreide eerste consult is vastgesteld op  €215.–.

Afhankelijk van de door u afgesloten (aanvullende) verzekering, worden deze kosten geheel gedeeltelijk of niet vergoed. De kosten van eventueel bloedonderzoek vallen niet binnen ons consulttarief. Deze zullen in een later stadium separaat worden gedeclareerd door het Lab zelf.  Voor meer informatie hierover, zie onder het item Laboratoriumkosten.

Vervolgconsult

Als u het bevindingenverslag en het therapieplan wilt bespreken dan zal daar een uur voor worden gereserveerd. De kosten voor dit vervolgconsult bedragen € 99.—. Afhankelijk van de door u afgesloten (aanvullende) verzekering worden de kosten voor deze consulten geheel, gedeeltelijk of niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Fysiotherapie

Zorgverzekeraars geven ons voor fysiotherapie niet de vergoeding en behandelingsruimte om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die wij voor ogen hebben. De opstelling van de zorgverzekeraars is wat ons betreft teveel van ‘cliënt en individu’ naar ‘targets en productie’ gegaan. Dat is niet de weg die wij willen gaan. Door het uitsluiten van knellende regelgeving en bureaucratische administratie kunnen wij nu onze volle aandacht en tijd besteden aan een optimale begeleiding van onze cliënten. Wij zien in deze contractvrijheid tevens een uitstekende mogelijkheid om de kwaliteit van onze inzichten en werkmethoden te waarborgen.

Nazorg

De kosten voor nazorgbehandelingen zijn € 80.–. Deze zorg is inclusief alle benodigde (disposable) materialen, laserbehandeling en neuraaltherapie. Veelal worden deze consulten – afhankelijk van de door u afgesloten (aanvullende) verzekering – geheel of gedeeltelijk of niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Natuurgeneeskundige consulten

Het tarief voor een natuurgeneeskundige behandeling zoals acupunctuur, segmenttherapie, Baunscheidt-therapie, al of niet in combinatie, etc. is € 90.— . Dit consultbedrag is inclusief alle benodigde materialen. Een behandeling duurt een uur. In de regel worden deze kosten – afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering – geheel of gedeeltelijk of niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Afzeggen afspraak

Wilt u een gemaakte afspraak afzeggen, dan kan dat. Wij verzoeken u wel om dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. U kunt dat per e-mail doen of telefonisch. In het weekend kunt u een afspraak afmelden door de voicemail in te spreken. Als u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, zijn daar kosten aan verbonden. Wij berekenen de kosten voor de gereserveerde tijd aan u door. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Emailconsult

Voor bestaande patiënten met vragen die het therapievoorstel aangaan en door ons kort te beantwoorden zijn, worden geen kosten in rekening gebracht. Voor overige en uitgebreide emailconsulten bedragen de kosten €22.50  per consult.

Gevolgen voor eigen risico?

Het verplicht eigen risico geldt uitsluitend voor zorg uit de basisverzekering en niet voor zorg die gedekt is door het aanvullend verzekeringspakket.

Behandelingsovereenkomst

De WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van medici en paramedici. In de wet is onder meer geregeld: het recht op informatie, toestemmingsvereiste(n) voor een diagnose en behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op kopie van en inzage in dit dossier en geheimhoudingsplicht van cliëntgegevens.

Alle BIG-geregistreerde (para-)medici zijn gehouden aan de richtlijnen van de wet BIG en vallen in eerste instantie onder het Tucht- en Klachtrecht zoals omschreven in deze wet en in tweede instantie onder dat van andere koepelorganisaties dan wel de registrerende beroepsorganisatie(s).

Wanneer de arts of therapeut – binnen het kader van een andere therapie, waarin hij of zij geschoold is – het nodig en/of nuttig acht –  van de in de Reglementen Beroepscode en beroepsprofiel af te wijken, dient hij of zij dit te doen in overleg met de cliënt(e).

Declaratiemoment

Goede afspraken zijn voor ons erg belangrijk. In het hedendaagse, digitale tijdperk verzoeken wij u om de kosten van het consult of de behandeling te voldoen via de pinautomaat. Uiteraard ontvangt u direct de declaratie ten behoeve van uw verzekering.

Laboratoriumkosten en eventuele kosten van derden

Tot voor enige tijd stuurden externe laboratoria hun nota direct naar uw zorg-verzekeraar. Onlangs zijn de regels in het zorgstelsel drastisch aangepast. Als gevolg daarvan sturen sommige laboratoria de nota’s voor hun verrichtingen of naar u dan wel naar onze praktijk. Is het laatste het geval doen wij u de originele nota toekomen met het verzoek zelf voor de betaling aan het laboratorium zorg te dragen en de factuur daarna in te dienen bij uw verzekering. Of de nota alsnog door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, hangt af van het door u afgesloten verzekeringspakket. Het kan dan dus voorkomen dat u bepaalde kosten van derden, geheel of gedeeltelijk (eerst) zelf moet betalen.

Officiële praktijkregistraties

Fysiotherapie BIG 79035067304
NvG-PT 001449 (Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde)
AUNM 352 (American University of Natural Medicine)
SIA 6457 (Societé Internationale d ’Acupuncture)
NAAV/NAAS -C 432 (Nederlandse Artsen Acupunctuur Stichting/Vereniging)
NIBIG 525030 (Nederland Instituut Voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg)
BDH – Bund Deutscher Heilpraktiker e.V. – 105 072

WKKGZ – geregistreerd
Geregistreerd bij ANME (Association for Natural Medicine in Europe)

AGB Codes zorgverzekeraars:
Fysiotherapie 04103485
Natuurgeneeskunde 90022087
Praktijk 04099994

Betalingsverantwoordelijkheid

U begrijpt natuurlijk dat u altijd zelf verantwoordelijk bent en blijft voor de betaling van onze declaraties, hetgeen betekent dat u zelf het aan ons verschuldigde bedrag dient over te maken binnen de door ons gestelde betalingstermijn. Voor meer informatie zie ook onze algemene voorwaarden.

Myotraining bij gebitsontwikkeling kinderen

Hier vindt een opsplitsing van kosten plaats: Voor het eerste consult – inclusief benodigd  klinisch onderzoek, gebruiksinstructies van de myotrainer en een cd-rom met oefeningen wordt € 75.— in rekening gebracht. Een controle-consult kost € 58.50. Een myotrainer wordt separaat op de declaratie vermeld. In de regel worden deze kosten niet vergoed door uw  verzekeraar.

Röntgen-Diagnose-Service (RDS)

Heeft u zelf reeds een vermoeden dat er een probleem is in uw gebit en heeft u vooralsnog geen behoefte aan het uitgebreide diagnoseconsult, dan kunt u een eenvoudige stap zetten door  gebruik te maken van onze exclusieve Röntgen-Diagnose-Service (RDS). Bij deze diagnostische stap stuurt u ons een actuele panorama-opname van uw gehele gebit- en kaakstatus plus de ingevulde vragenlijst. U ontvangt een professioneel verslag met aanbevelingen. Voor de Röntgen-Diagnose-Service wordt €95.– in rekening gebracht. Deze kosten worden doorgaans niet vergoed door de zorgverzekeraar.